Department of
BOTANY

Ms. Nayomi Harshani Karunarathne

B.Sc(Hons)- Botany

Temporary demonstrator

Temporary Demonstrator, UOK

Awards, Scholarships