Student Information Form

Student Information Form 

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පාඨමාලා සදහා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීමේදී ඒ පිලිබදව කෙටි පණිවිඩයක් හරහා ඔබව දැනුවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් කොළඹ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ මහජන සම්බන්ධතා අංශයේ පහත යොමුව (link) හරහා ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்படும் பாடநெறிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது SMS மூலம் நீங்கள் அறிய விரும்பினால், கொழும்பு பிராந்திய மையத்தின் மக்கள் தொடர்பு பிரிவில் பின்வரும் இணைப்பின் ஊடாக உங்களின் தகவலை உள்ளிடவும்.

If you would like to be notified via SMS when applying for courses offered by the Open University of Sri Lanka, please enter your information through the following link at the Public Relations Division of the Colombo Regional Center.

The Open University of Sri Lanka
Apply Online