Department of
BOTANY

Ms. Isurika Fernando

B.Sc (Hons) – Botany (University of Peradeniya)

Temporary demonstrator

Temporary demonstrator – 1 year experience at University of Peradeniya