නීති ප්‍රවේශය විභාග – ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය 2021 – ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය නැවත පැවැත්වීම සම්බන්ධව

The Open University of Sri Lanka
Apply Online